Sluit Logo

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen leverancier en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven. Door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst zonder protest van de factuur wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.
2. De persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als opdrachtgever en/of koper en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.
3. Tenzij anders bepaald en ook vermeld op de offerte gelden de offertes van leverancier gedurende 30 dagen. Alle inlichtingen vermeld in catalogi, advertenties of welke informatie dan ook uitgaande van leverancier, kunnen geenszins als een bindend aanbod worden beschouwd, doch slechts als een uitnodiging tot contracteren.
4. Ingeval van levering van goederen, blijven deze eigendom van leverancier zolang de volledige prijs niet is betaald. Het risico met betrekking tot deze goederen gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de klant.
5. De kosten van de levering en afhaling of van plaatsing van goederen komen volledig ten laste van de klant en worden supplementair aangerekend. De door leverancier verstrekte inlichtingen, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot de verzendingskosten, tolrechten en eventuele andere kosten gelden uitsluitend als inlichting en zijn op geen enkele manier bindend voor leverancier. Bestellingen vanaf 110 euro, exclusief BTW, worden franco aan huis geleverd, bij bestellingen lager dan 110 euro, exclusief BTW, worden er 10 euro transportkosten aangerekend excl. BTW. Bij bestellingen lager dan 110 euro exclusief BTW, kan er 10 euro administratiekosten aangerekend excl. BTW. Klachten betreffende de geleverde goederen, diensten of de facturen, moeten binnen de acht dagen na levering, uitvoering of ontvangst, per aangetekend schrijven op een omstandige wijze kenbaar worden gemaakt aan leverancier. Nadien worden de goederen, diensten, en facturen geacht zonder enig voorbehoud door de klant te zijn aanvaard. Alle vorderingen, zowel contractuele als buitencontractuele, jegens leverancier verjaren door het loutere verstrijken van een termijn van één jaar na levering of uitvoering. Indien leverancier aansprakelijk zou zijn voor schade, dan is deze schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag. Ieder recht tot schadevergoeding vervalt indien de klant niet onmiddellijk leverancier op de hoogte heeft gebracht van het schadegeval en alle nodige stappen ondernam om de schade te beperken.
6. Ingeval van overmacht is leverancier ontslagen van elke aangegane verbintenis, waarbij als overmacht onder meer worden beschouwd: oorlog, oproer, onrust, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, exploitatie-ongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoermiddelen, vorst, epidemieën, aardbevingen, overstromingen, belemmeringen inzake transport of toelevering en in het algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van leverancier.
7. De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van leverancier. Aanvaarding door leverancier van wissels, cheques, orderbriefjes of andere soortgelijke betalingen, maken geen schuldhernieuwing uit en doen geen afbreuk aan huidige algemene voorwaarden. Alle betalingen zullen worden aangewend ter betaling van oudst bestaande schulden door toerekening ervan vooreerst op de kosten, de intresten en eventueel verschuldigde schadevergoeding en vervolgens op de hoofdsom.
8. Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, verwijlintrest op gelijk aan 12% per jaar. Bovendien is bij niet betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 %, met een minimum van 50 euro, dewelke berekend wordt op basis van het factuurbedrag. Niet-betaling op de vervaldag van de facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en geeft leverancier het recht om elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten. Wanneer leverancier zijn verplichtingen niet zou nakomen, is de consument (dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt) gerechtigd uitvoering of een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
9. De klant heeft het recht zijn bestelling van goederen of diensten eenzijdig op te zeggen of te annuleren mits een aangetekend schrijven. In dat geval heeft leverancier van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag, benevens de verplichting van de klant de reeds geleverde goederen of diensten integraal te betalen.
10. U heeft 14 dagen het recht om 'kosteloos' uw goederen terug te geven.
11. Alle overeenkomsten met de leverancier worden beheerst door het Belgisch Recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de leverancier of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd om daarvan kennis te nemen.